• Nabízíme elektroinstalace, zvonkové systémy, nabíjecí stanice, chytrou domácnost

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro montáže, opravy a revize elektrických zařízení a hromosvodů, dodavatele Jaroslava Tetoura a jeho odběratelů, resp. objednatelů.
Pro vztahy mezi dodavatelem a objednatelem platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, ev. občanského zákoníku a předpisy o ochraně spotřebitele a tyto Všeobecné obchodní (dále jen „VOP“). Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP (§ 273 odst. 2 obch. zák.).
Dodavatel ani objednatel nejsou oprávněni bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět práva a závazky vyplývající pro něj z uzavřených smluv na třetí osoby.


Předmět

Jaroslav Tetour jako dodavatel (dále jen „dodavatel“) se na základě písemné nebo ústní závazné objednávky odběratele zavazuje dodat a odběratel se zavazuje převzít dodávku, jejíž specifikace, účastníci, cena, platební podmínky a termín plnění jsou specifikovány v zakázce.

Zakázka

Zakázka může být specifikována kupní smlouvou, smlouvou o dílo nebo objednávkou. Dodavatel si vyhrazuje právo rozhodnout v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku o formě specifikace zakázky.

Termín splnění dodávky

Dodávka je splněna dokončením montáže, opravy nebo revize v termínu podle zakázky. Je-li dohodnuta zálohová platba a odběratel mešká s jejím uhrazením po lhůtě splatnosti, prodlužuje se dodací lhůta o dobu, po kterou byl odběratel v prodlení s placením zálohové platby.
Dodaný materiál a zboží zůstávají majetkem dodavatele až do úplného zaplacení dodávky.
V případě, že dojde k událostem, které nelze v době uzavírání smluvních vztahů předvídat a které nejsou zaviněny smluvními stranami („vis major“) a způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tyto překážky trvaly a přiměřeně také o dobu, potřebnou k rozběhu své normální činnosti.

Cena a platební podmínky

Cena dodávky a doba splatnosti jsou stanoveny v zakázce.
Je-li dohodnuta zálohová platba, odběratel je povinen ji uhradit na základě zálohové faktury v uvedeném termínu splatnosti.
Při platbě po dodávce vzniká dodavateli právo na fakturaci dnem předání dodávky odběrateli. Odběratel se zavazuje zaplatit cenu dodávky do 14 dnů od vystavení faktury, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti se odběratel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do samého zaplacení dlužné částky. Nezaplacení faktury nebo zálohového listu ve lhůtě splatnosti je podstatným porušením smlouvy. Lhůtou splatnosti se rozumí den, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet dodavatele nebo uhrazeny v hotovosti.
Platba je prováděna buď v hotovosti nebo bankovním převodem tak, aby proplacení bylo průkazné.

Závěrečná ustanovení

Dodavatel i odběratel se zavazují dodržovat povinnosti uvedené v těchto podmínkách. Tento svůj závazek stvrdí podpisem příslušné smlouvy. Případné změny či doplňky těchto VOP a příslušné smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsány k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí od 16.04.2007.